SEOFiL Kişisel Veriler (K.V.K.K)

Kişisel Veri” sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgilerdir. İnternet Sitemiz’e gönderdiğiniz veya İnternet Sitemiz vasıtasıyla topladığımız ve/veya erişilebilir formda sakladığımız ve kişisel veri kapsamına giren bilgiler bu Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası’na tabidir. . Tarafınıza ait yukarıda belirtilen vasıtalarla elde ettiğimiz kişisel verileriniz İnternet Sitemiz’i kullanan ziyaretçiler için adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, TC Kimlik Numaranız, adresiniz, çalıştığınız şirket ve pozisyon bilgileriniz, kurumsal hesaplar için Şirket Ünvanınız, fatura bilgileriniz, vergi dairesi adı ve numaranız, şirket adresiniz, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, hesap numarası gibi ödeme bilgileriniz, ve internet protokol (IP) adresiniz; İnternet Sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunacak çalışan adayları için adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, posta adresiniz, eğitim ve çalışma bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, özgeçmiş bilginiz, ön yazınız, çalışma izni bilginiz, ve bizimle paylaşmayı seçtiğiniz diğer kişisel bilgilerinizdir.

Bu kapsamda, SEOFiL kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

·  Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız,

·  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·  Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması,

·  Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

·  Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

·  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

·  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla SEOFiL’in meşru menfaati

Kişisel Verilerinizin Korunması

İnternet Sitemiz vasıtasıyla sunduğunuz kişisel verilere sınırlı sayıda SEOFiL çalışanı erişir. Çalışanlarımız gizliliğin önemi, ziyaretçilerin verilerinin mevzuata uygun ve güvenli şekilde işlenmesi ve yönetilmesi konusunda eğitimlidir.

Kişisel verilerin korunması SEOFiL için büyük önem taşır. SEOFiL, kişisel verilere yetkisiz erişilmemesi ve/veya bu bilgilerin kaybolmaması, hatalı kullanılmaması, ifşa edilmemesi, değiştirilmemesi veya imha edilmemeleri için gerekli önlemleri alır.

SEOFiL, kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. SEOFiL’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, İnternet Sitemiz’e ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SEOFiL bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verileriniz Toplanıp Düzenlenmesine İlişkin Hususlar

İnternet Sitemiz’de veri alanlarına girdiğiniz kişisel bilgiler SEOFiL tarafından işlenir. Çeşitli konularda bilgi almak, SEOFiL programlarına kayıt olmak, SEOFiL ile irtibat kurmak, iş başvurusunda bulunmak veya anketlere yanıt vermek gibi amaçlarla İnternet Sitemiz üzerinden bilgilerinizi gönderebilirsiniz.

Bunlara ek olarak, SEOFiL siz çevrimiçi olarak bilgi vermeseniz dahi İnternet Sitemiz’e yapmış olduğunuz ziyaretler hakkında bilgi toplar. Tarayıcı tipiniz, tarayıcı diliniz, işletim sisteminiz, internet protokol (IP) adresiniz, İnternet Sitemiz’i ziyaret etmeden önce ve sonra ziyaret ettiğiniz sitelerin URL’leri, sizi İnternet Sitemiz’e götüren web aramanız, görüntülediğiniz web sayfaları, görüntülediğiniz reklamlar ve İnternet Sitemiz’de tıkladığınız bağlantılar bahsi geçen bilgilere örnek olarak sayılabilir.

SEOFiL işlediği kişisel verileri, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı kapsamda veri sorumlusunun alması gereken yeterli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak korur. Ek olarak, SEOFiL kişisel verileriniz için ilgili mevzuat kapsamında gerekli olmayan ancak sosyal beklentilere uygun ek tedbirleri de alabilir.

Kişisel verilerinizi SEOFiL’e sağlayarak bu bilgilerin toplanmasına, aktarılmasına, depolanmasına ve dolayısıyla işlenmesine açıkça rıza gösterirsiniz. SEOFiL İnternet Sitemiz’e ziyaretçi olarak iletişim formları üzerinden sunduğunuz kişisel verilerinizi, sorularınıza yanıt vermek ve size etkin şekilde yardımcı olmak amacıyla kullanır. Buna ek olarak, İnternet Sitemiz üzerinden satışa sunulan hizmetleri satın almanız aşamasında elde edilen kişisel verilleriniz ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve tarafınıza ilgili hizmetin tam olarak sunulması amacıyla, çalışan adayı olarak İnternet Sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunmanız aşamasında elde edilen kişisel verileriniz ise iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alım süreçlerinde sonraki aşamalara geçilmesi amacıyla kullanılır.

SEOFiL çevrimiçi sunduğunuz kişisel verileri çevrimdışı sunduğunuz kişisel verileriniz ve/veya üçüncü kişilerden KVKK ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde temin edilen verileriniz ile birleştirebilir. SEOFiL, bu birleştirilmiş kişisel verileri İnternet Sitemiz’i daha iyi tasarlamak, bilgileri size iletmek, pazarlama ve araştırma faaliyetlerimizi geliştirmek ve diğer ticari işlemleri kolaylaştırmak amacıyla kullanır.

Gizliliğinizi korumak amacıyla, özellikle talep etmediğimiz bilgileri sunmayarak SEOFiL’in  hakkınızda topladığı kişisel verilerin miktar ve türünü sınırlayabilirsiniz. Talep etmediğimiz halde tarafımızla paylaşmayı seçtiğiniz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rızanız bulunduğunu kabul edersiniz. SEOFiL, her halükarda kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde işleyecek ve verileriniz gizliliği ve güvenliğine azami seviyede önem verecektir.

SEOFiL, hizmetlerini pazarladığı ve/veya bir faaliyeti birlikte yürüttüğü yurt içinde bulunan üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi paylaşabilir. SEOFiL iş faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içinde bulunan irtibat kurduğu üçüncü kişilerle de bilgilerinizi paylaşabilir. SEOFiL kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

SEOFiL’nun yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere SEOFiL’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz SEOFiL tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız

SEOFiL’e ait resmi e-mail adresi [email protected] ve resmi telefon hattı olan 0312 911 93 89 numarası üzerinden SEOFiL’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

·  işlenip işlenmediğini öğrenme,

·  işlenmiş ise bilgi talep etme,

·  işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·  yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

·  eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

·  KVKK çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

·  aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

·  münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·  kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen hizmet sözleşmesi, kayıt tutma yükümlüğümüz ve diğer yasal yükümlülüklerimiz kapsamında KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak belirli kişisel verilerinizi saklarız.

Kişisel Verilerinizin Saklı Tutulduğu Süre

SEOFiL tarafından tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıdaki ölçütlerden yararlanırız:

İlgili mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyarız. Bir süre öngörülmemiş olması halinde kişisel verilerinizi en fazla 10 (on) yıl süreyle saklarız. Anılan sürenin sona ermesiyle, bu verileri saklamamızda herhangi bir meşru menfaatimiz yoksa, verileri ilgili mevzuata uygun şekilde imha ederiz ya da anonim hale getiririz. Eğer, örneğin elektronik ticaret mevzuatında olduğu gibi bu verileri belirli sürelerde/süresiz saklama yükümlülüğümüz varsa, imha sürelerinde bunları da dikkate alırız.

SEOFiL tarafından tabi olduğumuz mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu mevzuatta sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde SEOFiL tarafından re’sen veya veri sahibinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilecektir.

Mesaj Gönder
Mesaj Gönderin
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabilirim?